Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Test składa się z 55 pytań, dla każdego pytania podane są 4 propozycje odpowiedzi. Uczeń musi wybrać tylko jedną odpowiedź. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, wymowy, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Dla każdego poziomu przewidziano odrębny zestaw pytań, opracowanych w oparciu o wytyczne CEFR i bieżący program nauczania. Test powinien być rozwiązany samodzielnie, bez dodatkowych pomocy naukowych (książek, słownikόw, etc..). Test odbywa się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.